Algemene voorwaarden

Definities

1. Planet B – (Made on Planet B): Planet B BVBA, gevestigd te Wachtebekesteenweg 3, te Moerbeke-waas 9180, België onder KvK nr. (BE)0705889784.
2. Klant: degene met wie Planet B – (Made on Planet B) een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Planet B – (Made on Planet B) en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Planet B – (Made on Planet B).
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of vanderden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Planet B – (Made on Planet B) zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijnovereenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Planet B – (Made on Planet B) zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Planet B – (Made on Planet B) slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Planet B – (Made on Planet B) hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Planet B – (Made on Planet B) hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Planet B – (Made on Planet B) te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Planet B – (Made on Planet B) niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Monsters/modellen

  Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

  Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Planet B – (Made on Planet B) gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Planet B – (Made on Planet B).
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Planet B – (Made on Planet B) zijn verplichtingen opschorten totdat de klantaan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingenvan Planet B – (Made on Planet B) op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Planet B – (Made on Planet B), danis hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Planet B – (Made on Planet B) te betalen.

  Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Planet B – (Made on Planet B) gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Planet B – (Made on Planet B) roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Planet B – (Made on Planet B), tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Herroepingsrecht

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • het product niet is gebruikt
   • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
   • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
   • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
   • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
   • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
   • het product geen los tijdschrift of losse krant is
   • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
   • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • zodra de consument het eerste product
   • bij een abonnement heeft ontvangen
   • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
   • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via tibbe@planetb.be, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Planet B – (Made on Planet B), www.planetb.be + www. madeonplanetb.com, kan worden gedownload.
  4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Planet B – (Made on Planet B), bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Planet B – (Made on Planet B) indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Planet B – (Made on Planet B) deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Planet B – (Made on Planet B) heeft geretourneerd.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. Planet B – (Made on Planet B) kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Planet B – (Made on Planet B) heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Planet B – (Made on Planet B).
  3. Planet B – (Made on Planet B) is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Planet B – (Made on Planet B) te verrekenen met een vordering op Planet B – (Made on Planet B).

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Planet B – (Made on Planet B) blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Planet B – (Made on Planet B) op grond van wat voor met Planet B – (Made on Planet B) gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Planet B – (Made on Planet B) zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemdenof anderszins bezwaren.
  4. Indien Planet B – (Made on Planet B) een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst alsontbonden en heeft Planet B – (Made on Planet B) het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij Planet B – (Made on Planet B), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Planet B – (Made on Planet B) hetrecht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aanPlanet B – (Made on Planet B) kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door Planet B – (Made on Planet B) opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Planet B – (Made on Planet B) door Planet B – (Made on Planet B) schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Planet B – (Made on Planet B) niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Transportkosten

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Planet B – (Made on Planet B) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Planet B – (Made on Planet B), bij gebreke waarvan Planet B – (Made on Planet B) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

  Garantie

  1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart Planet B – (Made on Planet B) tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Planet B – (Made on Planet B) geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door Planet B – (Made on Planet B) geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Planet B – (Made on Planet B) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Planet B – (Made on Planet B) uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Planet B – (Made on Planet B) in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Planet B -(Made on Planet B) gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Planet B – (Made on Planet B).
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Planet B – (Made on Planet B) ookdaadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als Planet B – (Made on Planet B) een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Planet B – (Made on Planet B) verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Planet B – (Made on Planet B)

  1. Planet B – (Made on Planet B) is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Planet B – (Made on Planet B) aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Planet B – (Made on Planet B) is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Planet B – (Made on Planet B) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Planet B – (Made on Planet B) vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Planet B – (Made on Planet B) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Planet B – (Made on Planet B) niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Planet B – (Made on Planet B) in verzuim is.
  3. Planet B – (Made on Planet B) heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Planet B – (Made on Planet B) kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Planet B – (Made on Planet B) in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Planet B – (Made on Planet B) kan worden toegerekend in een van de wil van Planet B – (Made on Planet B) onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Planet B – (Made on Planet B) kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Planet B – (Made on Planet B) 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Planet B – (Made on Planet B) er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Planet B – (Made on Planet B) is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Planet B – (Made on Planet B) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Planet B – (Made on Planet B) zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Planet B – (Made on Planet B).
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Planet B – (Made on Planet B) bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Planet B – (Made on Planet B) is gevestigd / praktijk houdt /kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Opgesteld op 27 mei 2020.